1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01, IČO: 36535478, IČ DPH SK2020159559, registrovaný: Okresný súd Nitra, odd. Sro, vložka č. 11809/N, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho: e-mail: info@barbo.sk, telefón: 00421 35 7713 603, 00421 907 247 070 , fax: 00421 35 7713 603 poštová adresa: BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01, ktorý podlieha orgánu dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú medzi kupujúcim a predávajúcim prostredníctvom tejto internetovej stránky elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Rozhodujúce je znenie všeobecných obchodných podmienok platné a účinné ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. S výnimkou článku 9. a bodu 12.2. týchto všeobecných obchodných podmienok sa právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov. Na tieto vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z. a iných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.barbo.sk a potvrdením objednávky tlačidlom „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“ (ďalej len „objednávka“). Kupujúci uvedie v objednávke všetky požadované údaje: meno, priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými vo formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt, objednávaný tovar, jeho množstvo, spôsob dodania a spôsob úhrady kúpnej ceny. Ak objednávka neobsahuje všetky požadované náležitosti, považuje sa za neúplnú. V prípade neúplnej objednávky sa predávajúci pokúsi kontaktovať kupujúceho (ak je to možné vzhľadom na poskytnuté údaje) a vyzve ho na odstránenie nedostatkov objednávky a na jej doplnenie. Okamihom doručenia doplňujúcich údajov sa objednávka považuje za úplnú.

2.2. Objednávka sa považuje za odoslanú okamihom doručenia predávajúcemu, ak obsahuje všetky požadované údaje. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný. Po prijatí objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim, ktorým je telefonické alebo e-mailové potvrdenie o akceptovaní objednávky adresované kupujúcemu, uskutočnené po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru záväzne objednaného kupujúcim, označené ako „potvrdenie objednávky“.

Vyššie uvedené platí obdobne aj pre objednávky, ktoré boli predávajúcemu doručené iným ako v bode 2.1. tohto článku uvedeným spôsobom (napr. e-mailom, telefonicky, faxom, poštou), pričom k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až záväzným akceptovaním príslušného návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, všetky informácie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 102/2014. Z. z. a prípadne iné požadované údaje.

2.4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:
a) na základe uzavretej kúpnej zmluvy dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (napr. záručný list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v kúpnej zmluve.

5. Dodacie podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v kúpnej zmluve.

5.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v kúpnej zmluve.

5.4. Tovar, ktorý je skladom, doručujeme najneskôr do 20 kalendárnych dní. Tovar, ktorý nie je skladom, doručujeme najneskôr do 30 dní.

Expedícia tovaru je vybavovaná v najkratších možných lehotách v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Zvyčajná dodacia lehota pre tovar skladom je 3-7 dní.

5.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

5.7. Dodanie tovaru možno uskutočniť prostredníctvom pošty a/alebo kuriéra. V prípade, že sa zmluvné strany v kúpnej zmluve dohodli na osobnom odbere, je miestom dodania v sídle predávajúceho na adrese BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01.

6. Ceny a kúpna cena

6.1. Ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu www.barbo.sk platia pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru.

6.2. Predávajúci je platcom DPH.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“), a to jedným z nasledovných spôsobov:
a) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho,
b) dobierkou v mieste dodania tovaru,
c) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby,
d) platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo
e) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Náklady na doručenie tovaru zodpovedajú pri zásielkach dodávaných poštou výške poštovného/balného a pri zásielkach dodávaných prepravnou spoločnosťou nákladom na prepravu vo výške, ktorá závisí od hmotnosti zásielky a podľa spôsobu a miesta doručenia. Predávajúci umožňuje predaj formou dobierky za príplatok 5 až 8,10 eur.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.6. Ak kupujúci zaplatí kúpnu cenu vopred (pred dodaním tovaru) a predávajúci nemôže zabezpečiť dodanie tovaru pre jeho nedostupnosť, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu a ostatné platby (náklady na doručenie tovaru a pod.) do 14 dní odo dňa zaslania potvrdzujúceho e-mailu o stornovaní (zrušení) objednávky kupujúcemu, a to na účet kupujúceho, ktorý kupujúci na tento účel oznámil predávajúcemu.

6.7. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

6.8. Všetky platby musia byť uskutočnené v mene EUR.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v tomto reklamačnom poriadku.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.2. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

8.3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (ak nejde o spotrebný tovar). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

8.4. Záručná doba je 24 mesiacov.

8.5. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo v návode k nemu priloženom vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

8.6. Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhší čas, osobitné predpisy ustanovujú záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať aj len niektorej súčiastky tovaru.

8.7. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak kúpený tovar má uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, záručná doba začne plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

8.8. Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa ako odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, musí sa táto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste.

8.9. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, stačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.

8.10. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone (Občiansky zákonník). V záručnom liste predávajúci určí podmienky a rozsah tejto záruky.

8.11. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava.

8.12. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. V prípade výmeny vadného tovaru kupujúci dostane doklad, na ktorom bude vymenený tovar označený. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu.

8.13. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

8.14. Reklamácie sa vzťahujú len na tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

8.15. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku a údržbu zakúpeného tovaru). Zjavné vady zistiteľné pri prehliadke tovaru, chýbajúci alebo nesprávne dodaný tovar je kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný zistené zjavné vady, nekompletnosť tovaru a dokladov reklamovať ihneď. Pri doručení tovaru dopravcom, kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách doručenej zásielky.

8.16. V prípade, ak tovar odovzdaný kupujúcemu nezodpovedá kvalite uvádzanej predávajúcim, resp. výrobcom, je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané (uvedené sa nevzťahuje na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z.

8.17. Pred prvým použitím kúpeného tovaru je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami spravovať.

8.18. Práva zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

8.19. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou.

8.20. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá jeho používania, tovar užívať predpísaným spôsobom, na účely a za podmienok, na ktoré je tovar určený, a ošetrovať ho v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a určením.

8.21. Záruka sa nevzťahuje najmä
 na vady spôsobené bežným opotrebením alebo nadmerným používaním veci,
 na vady spôsobené používaním tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe tovaru, prípadne uvedených v príslušnej dokumentácii k tovaru,
 na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním a údržbou,
 na vady spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,
 na vady spôsobené mechanickým poškodením tovaru, ktoré nastalo po jeho prevzatí kupujúcim,
 na vady spôsobené neodbornou montážou alebo neodborným uvedením tovaru do prevádzky zo strany kupujúceho,
 na vady spôsobené neodbornou opravou alebo modifikáciou tovaru vykonanou inými osobami než autorizovaným servisom,
 na vady spôsobené prírodnými živlami,
 na tovar s porušením ochranných pečatí a nálepiek, ak sú na tovare,
 na mechanické poškodenie tovaru, prípadne na iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru zistiteľné pri jeho prevzatí, ktoré nebolo oznámené predávajúcemu pri prevzatí tovaru, a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, prípadne o iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí, bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
 na tovar používaný s vadou, ak používanie tovaru s vadami zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,
 na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
 ak kupujúci pred prevzatím tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 ak kupujúci reklamuje tovar po uplynutí záručnej doby.

UPLATNENIE PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

8.22. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť v sídle predávajúceho na adrese BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01.

8.23. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť osobne odovzdaním vadného tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo kuriérskou službou) do miesta uvedeného v bode 8.22. tohto článku.

8.24. Ak povaha tovaru neumožňuje doručiť tovar predávajúcemu, kupujúci má právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo sa dohodnúť s predávajúcim o spôsobe prepravy tovaru.

8.25. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení tovaru, resp. o zaplatení kúpnej ceny. V prípade nepredloženia uvedených dokladov reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.

8.26. Kupujúci pri uplatnení reklamácie čitateľne vyplní reklamačný protokol - reklamáciu, v ktorom presne opíše vadu tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole zákazník uvedie kontaktnú adresu (adresu bydliska, pobytu, prípadne sídla, telefónne číslo, e-mail), na ktorú ho predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou alebo kuriérom). Reklamačný protokol kupujúci odovzdá, prípadne zašle predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom a príslušnými dokladmi. Vzor reklamačného protokolu je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj iným spôsobom, avšak reklamácia musí obsahovať požadované údaje.

8.27. Ak kupujúci zasiela vadný tovar predávajúcemu, je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu daného tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na tovare spôsobenú jeho nevhodným zabalením predávajúci nezodpovedá.

8.28. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného tovaru spolu s príslušnými dokladmi predávajúcemu. Pri zaslaní vadného tovaru predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený predávajúcemu.

8.29. Ak kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky požadované doklady, prípadne tieto doklady nie sú čitateľné alebo odovzdávaný tovar nie je kompletný, reklamačné konanie sa začína až dňom odovzdania kompletného tovaru a všetkých požadovaných dokladov. Ak kupujúci ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady a tovar, reklamácia sa bude považovať za neopodstatnenú.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

8.30. Pri osobnom reklamovaní tovaru zamestnanec predávajúceho vydá kupujúcemu prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

8.31. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný ihneď doručiť kupujúcemu potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie; ak potvrdenie nemožno doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.32. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.33. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 8.32. tohto článku má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.34. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

8.35. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ďalšie s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa opätovného uplatnenia reklamácie uhradiť spotrebiteľovi všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.36. O vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu výstupný protokol najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu si predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu vyplýva z reklamácie (odovzdá opravený reklamovaný tovar, odovzdá nový tovar, za ktorý bol reklamovaný tovar vymenený, vráti kúpnu cenu alebo jej časť, prípadne vráti neopravený reklamovaný tovar, ak reklamácia bola zamietnutá).

8.37. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho zaslaním e-mailovej správy. Zároveň kupujúceho vyzve na prevzatie tovaru alebo iného nároku, ktorý mu z uplatnenej reklamácie prislúcha (vrátenie kúpnej ceny, výmena veci), ak kupujúci požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, ak kupujúci požiada o zaslanie vybavenej reklamácie poštou, predávajúci zašle opravený tovar, vymenený nový tovar alebo kúpnu cenu na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o vybavení reklamácie (výstupným protokolom).

8.38. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.

8.39. Kupujúci má právo podať sťažnosť, resp. iný podnet predávajúcemu zaslaním e-mailu na adresu: info@barbo.sk.

SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

8.40. Ak kupujúcemu nebolo dodané správne množstvo tovaru (podľa kúpnej zmluvy), prípadne ak tovar nie je kompletný, predávajúci dodá kupujúcemu chýbajúce množstvo tovaru. V prípade dodania nesprávneho druhu tovaru predávajúci dodá kupujúcemu tovar dohodnutého druhu, pričom kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu dodaný tovar nesprávneho druhu (vymieňaný tovar) v stave, vakom ho prevzal.

8.41. Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

8.42. Ak sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, reklamáciu možno riešiť zľavou z kúpnej ceny.

8.43. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy:
 ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,
 ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,
 ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,
 ak predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa vada považuje za neodstrániteľnú).

8.44. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.45. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z kúpnej ceny sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje poverený zamestnanec predávajúceho.

8.46. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.47. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 odovzdaním opraveného tovaru,
 výmenou tovaru,
 vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení kupujúceho od zmluvy),
 vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 odôvodneným zamietnutím reklamácie.

8.48. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Ochrana osobných údajov sa vzťahuje na všetkých kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami. Spoločnosť BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01, IČO: 36535478 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje o kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 GDPR, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11 Komárno 945 01, IČO 36535478, IČ DPH SK 2020159559.

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 357713603, +421 907247070 alebo písomne na adrese Františkánov 74/11 Komárno 945 01, alebo e-mailom: info@barbo.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate. Tak, aby sme splnili zákonné povinnosti a tak, aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
- základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník);
- kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa;
- informácie o využívaní našich tovarov a služieb, o tovaroch, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho internetového obchodu, informačného newslettra, a pod.
- záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe;
- transakčné údaje, predovšetkým informácie o Vašich platbách a platobných metódach.
- geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu); alebo
- spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom; alebo
- ste nám udelili Váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku Vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
- Kuriérske a prepravné spoločnosti;
- Marketingové agentúry a call centrá;
- Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori;
- Advokátske a právne kancelárie;
- Znalci a súdny znalci;
- Inkasné spoločnosti a exekútori,
- Súdy a orgány činné v trestnom konaní;
- Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu, budeme Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného tovaru, alebo služby, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenie zmluvy budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

- Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
- Máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobnú údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
- Máte právo na odstránenie osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
- Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
- Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte, budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
- Máte právo namietať, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie údajov je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami.
- Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 357713603 alebo +421 907247070, písomne na adrese Františkánov 74/11 Komárno 945 01, alebo e-mailom info@barbo.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v lehote 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“).

10.2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.1. týchto všeobecných obchodných podmienok v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail, fax, USB kľúč a pod.) alebo prostredníctvom formulára, ktorý mu na tento účel poskytol predávajúci (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od zmluvy“). V prípade, že kupujúci odstúpil od zmluvy prostredníctvom formulára, ktorý mu na tento účel poskytol predávajúci, je predávajúci povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči. Ak bola zmluva uzatvorená ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy kupujúci odošle predávajúcemu niektorým z nasledujúcich spôsobov
a) poštou na adresu: BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01,
b) e-mailom na adresu: info@barbo.sk,
c) faxom na číslo: 00421 35 7713 603.

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.1. týchto všeobecných obchodných podmienok môže kupujúci alebo ním určená tretia osoba uplatniť aj vyjadrením príslušnej vôle odstúpiť od zmluvy priamo v sídle predávajúceho na adrese BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01 alebo osobným doručením Oznámenia o odstúpení od zmluvy na túto adresu (ďalej len „osobné uplatnenie“).

Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku stačí, aby kupujúci Oznámenie o odstúpení od zmluvy podal najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v prvej vete bodu 10.1. týchto všeobecných obchodných podmienok na pošte, resp. odoslal v tento deň e-mail alebo fax obsahujúci Oznámenie o odstúpení od zmluvy na príslušné kontaktné údaje uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Uvedené platí primerane aj pre osobné uplatnenie.

Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. V prípade nedoručenia Oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu musí kupujúci preukázať jeho odoslanie (napr. dokladom z pošty, resp. e-mailom).
10.4. Oznámenie o odstúpení od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho (meno, priezvisko, adresa), dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, podpis kupujúceho a dátum podpisu, ako aj identifikáciu predávajúceho (obchodné meno a sídlo), ak kupujúci neodstúpil od zmluvy prostredníctvom formulára, ktorý mu na tento účel poskytol predávajúci. Zároveň odporúčame uvádzať aj číslo príslušnej objednávky a prípadne aj požadovaný spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu.

10.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú kupujúci za tovar zaplatil (vrátane nákladov na dopravu, prípadne ďalších poplatkov), a to rovnakým spôsobom, ako kupujúci zaplatil kúpnu cenu predávajúcemu. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti so zmenou spôsobu platby kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci uhradí kupujúcemu len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim, a to bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu uvedenú v prvej vete tohto bodu do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenie o odstúpení od zmluvy alebo odo dňa osobného uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy v sídle predávajúceho, podľa toho, čo nastane skôr. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu podľa predošlej vety pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.6. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar kupujúci alebo ním určená tretia osoba odovzdá na adrese BARBO SLOVAKIA, s.r.o., Františkánov 74/11, Komárno 945 01 alebo ho predávajúcemu zašle poštou (resp. inou službou) na túto adresu, a to v lehote 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci zašle tovar späť predávajúcemu pred uplynutím 14-dňovej lehoty (plynúcej od uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy).

Spolu s tovarom treba predávajúcemu zaslať, resp. odovzdať, aj kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom, prípadne aj ďalšie odovzdané doklady. Kupujúci posiela kúpený tovar späť na vlastné náklady a zároveň
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu a prípadne inej dokumentácie),
- zásielku tovaru odporúčame vhodne poistiť a/alebo zabezpečiť proti poškodeniu, keďže predávajúci nezodpovedá za jeho prípadnú stratu, resp. poškodenie počas doručovania.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci rovnako znáša aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty.

Ak kupujúci vrátil tovar poškodený alebo opotrebovaný, zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci má v tomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel medzi cenou tovaru pred jeho poškodením a po poškodení. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10.7. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona č. 102/2014. Z. z.

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.8. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku sa vzťahuje len na spotrebiteľov.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho z kúpnej zmluvy, ktorú medzi sebou uzavreli, a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. V prípade, ak nedôjde k dohode podľa prvej vety tohto bodu, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov podaním žaloby na všeobecný súd v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku.

11.2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@barbo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci vybaví žiadosť kupujúceho uvedenú v prvej vete tohto bodu zamietavo alebo ak predávajúci na túto žiadosť kupujúceho neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

11.3. Návrh podľa druhej vety bodu 11.2. tohto článku spotrebiteľ podáva subjektom alternatívneho riešenia sporu; ich zoznam je dostupný na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

11.4. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporu, právo voľby má spotrebiteľ. Na ustanovenie zmluvy, ktoré zaväzuje spotrebiteľa podať v takomto prípade návrh vopred určenému subjektu alternatívneho riešenia sporu, sa neprihliada.

11.5. Spotrebiteľ' môže podať návrh v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom môže použiť tento formulár: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf - príloha č. 1 k zákonu o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, alebo ústne do zápisnice. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

11.6. Návrh v zmysle druhej vety bodu 11.4. tohto článku je oprávnený podať výlučne spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predmetný návrh nemôže podať predávajúci, ktorý si uplatňuje právo voči spotrebiteľovi.

11.7. Spotrebiteľ môže podať návrh v zmysle druhej vety bodu 11.2. tohto článku aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporu, ktorá je dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

11.8. Návrh podľa druhej vety bodu 11.2. tohto článku môže spotrebiteľ podať v prípadoch, keď hodnota sporu presahuje sumu 20 eur.

11.9. Alternatívne riešenie sporu sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúcim zo spotrebiteľskej zmluvy alebo sporu súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Cieľom alternatívneho riešenia sporu je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami (medzi spotrebiteľom a predávajúcim).
11.10. Alternatívne riešenie sporu je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporu ustanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú subjekt alternatívneho riešenia sporu zverejní na svojom webovom sídle, nie však viac ako 5 eur vrátane DPH. Tento poplatok môže subjekt alternatívneho riešenia sporu požadovať od spotrebiteľa najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ.

12.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 102/2014 Z.z., zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Úvodná stránkaÚvodná stránka

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Košík  

(prázdny)

Výrobcovia